دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

مقالات علمی / عنوان مقاله:حجامت از دیدگاه حکما

6
اسفند

عنوان مقاله:حجامت از دیدگاه حکما

جمع بندی تحقیقات حجامت از نظر حکیمان بزرگ تاریخ طب را در زمانی شروع می کنیم که ده  سال از شروع این پژوهش گذشته است و آنچه در این فرصت مورد مطالعه قرار گرفته به تجربه نیز رسیده است.

...

دانلود مقاله
ارسال نظر

نظرات

ارسال نظر