دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

مقالات علمی / عنوان مقاله:دانش نامۀ طبّی مسائل زنان در پرتو طب ایرانی

10
اسفند

عنوان مقاله:دانش نامۀ طبّی مسائل زنان در پرتو طب ایرانی

فرق میان زن و مرد و تفاوت میان آنها و قضاوت در خصوص برتری هر یک نسبت به دیگری و استعداد و توانمندی های آنان و احیاناً بیماری هایی که ویژه زنان و مردان است، از مباحثی است که از دیرباز مورد توجه حکما، علما، پیامبران و جامعه شناسان بوده است.

دانلود مقاله
ارسال نظر

نظرات

ارسال نظر