دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

کتاب / عنوان کتاب: مزاج انواع

17
ارديبهشت

عنوان کتاب: مزاج انواع

تآلیف:استاد حسین خیراندیش

مزاج رفتارها

رفتارها نیز مزاجی متفاوت دارند و هر کدام می توانند گرمی بخش جسم و روان و یا سردی بخش باشند. رفتار صمیمانه، متواضعانه و بدون تکبر و خودنمایی گرم است، رفتار خشن، متکبرانه و ریاکارانه سرد است، برای نشان دادن مزاج رفتارها چند نمونه از رفتارهای مهم را بیان می کنیم.

رفتارهای گرم:

صداقت، امانت داری، تواضع، مهرورزی، یکدلی، عفو و بخشش، شجاعت، تعاون، دیدار دوستان، صله رحم، آشتی؛ از رفتارهای گرم هستند و به انسان توان و انرژی می بخشند.

رفتارهای سرد:

دروغ، تکبر، کینه، خیانت، حرص، آز، حسد، سخن چینی، غیبت، بدگویی، بخل، ریاکاری، فردگرایی، انزوا، قهر و دوری از جمعیت از رفتارهای سرد هستند و انسان را دچار ضعف و بی حالی و افسردگی می سازند.

رفتارهای سودازا:

از میان رفتارها، برخی از اعمال هستند که موجب خشک شدن خون و یا کاهش رطوبت خون می گردند و ما از آن رفتارها به سودازا تعبیر می کنیم.

و...


ارسال نظر

نظرات

ارسال نظر