دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

کتاب / عنوان کتاب: طب یوسفی

18
ارديبهشت

عنوان کتاب: طب یوسفی


تآلیف: مجیب یوسفی بن محمد بن یوسف

بازنویسی : استاد حسین خیراندیش

اساس درمان در این کتاب تغییرات سردی و گرمی است در بدن انسان است و لذا در ابتدای هر بیماری به نوع بیناری اشاره میکند و بر حسب اینکه نوع بیماری چیست و زمینه بروز آن ناشی از غلبه چه خلطی است،نسخه ای ویژه ایی توصیه میکند.

همچنین این کتاب ابیاتی  شعر  در رابطه با بیماری ها و خواص داروها را بیان کرده است

 

سنبل الطیب معده را نیکست        نیک باشد سپرز را و جگر

به دماغ و به دل بود نیکو               شود از وی زیاده نور بصر

بشکند باد و طبع نبود                   ببرد درد پشت و درد کمر

 

ارسال نظر

نظرات

ارسال نظر