دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

معرفی پایان نامه / عنوان پایان نامه : بررسي تاثير حجامت بر درد بيماران مراجعه كننده به موسسه تحقيقات حجامت ايران

29
آبان

عنوان پایان نامه : بررسي تاثير حجامت بر درد بيماران مراجعه كننده به موسسه تحقيقات حجامت ايران


محقق: عزيز شهركي

استاد راهنما: سركار خانم شيرين حجازي

مقدمه: مراجعه يك سوم مردم به پزشكان بعلت درد مي باش. 40% افراد در طول عمر درد سياتيك را تجربه مي كنند و بنظر مي رسد كه اثرات منفي را بر جنبه هاي مختلف زندگي فرد به جاي مي گذارد. از آنجائيكه مصرف داروها همراه با عوارض بسياري مي باشند، ميتوان از روش هاي كم عارضه تر جهت تسكين درد استفاده نمود.

 

 

 

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير حجامت بر درد بيماران مراجعه كننده به موسسه تحقيقات حجامت ايران در سال 1383 به انجام رسيده است.

روش: اين پژوهش يك مطالعه باليني يك گروهي قبل و بعد است. جامعه پژوهش بيماران مبتلا به دردهاي سياتيكي مراجعه كننده به موسسه تحقيقات حجامت ايران بودند كه براساس مشخصات واحدهاي مورد پژوهش 50 نفر از آنان به روش نمونه گيري آسان يا در دسترس انتخاب شدند.

 

 

 

روش و ابزارگردآوري داده ها: پرسشنامه مشتمل برچهاربخش: مشخصات دموگرافيك، اطلاعات مربوط به بيماري، مشخصات درد، فرم ثبت شدت درد بود كه براساس معيار يازده شماره اي مك گيل (10-0) تنظيم شده بود كه پس از تعيين اعتبار علمي به روش اعتبار محتوي و اعتماد علمي به روش آزمون مجدد مورد استفاده قرار گرفت. براي دستيابي به يافته هاي پژوهش از آمارتوصيفي و استنباطي استفاده شد.

يافته ها: يافته هاي تحقيق نشان داد شدت در اكثريت واحدهاي مورد پژوهش قبل از حجامت غيرقابل تحمل بود و پس از جلسه چهارم و 15 روز بعد از اتمام جلسات درماني خفيف بوده است و بطور متوسط شدت درد بيماران 15 روز بعد از اتمام جلسات درماني نسبت به ابتداي دوره درمان 78/4 واحد كاهش يافته بود.

باتوجه به اينكه ميانگين شدت درد بيماران بعد از هر جلسه نسبت به قبل از آن كاهش معني داري از نظر آماري نشان داد، فرضيه پژوهش «حجامت بر درد بيماران مبتلا به دردهاي سياتيكي تاثير دارد» مورد تاييد قرار مي گيرد. در انتها كاربرد نتايج حاصل از پژوهش در زمينه هاي مختلف پزشكي و پرستاري مورد بررسي قرار گرفته و جهت انجام پژوهش بعدي پيشنهاداتي ارائه شده است.

نتيجه گيري نهايي:

نتايج پژوهش نشان داد كه روش درماني حجامت موجب كاهش شدت درد بيماران مبتلا به دردهاي سياتيكي شده است (P<0.001)، بنابراين با اطمينان 95% ميتوان گفت استفاده از روش درماني حجامت موجب كاهش شدت درد سياتيكي مي شود.

 

ارسال نظر

نظرات

ارسال نظر