دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

معرفی پایان نامه / عنوان پایان نامه : کبد در طب تلفیقی

5
مرداد

عنوان پایان نامه : کبد در طب تلفیقی

محقق : دکتر سید حسین صفوی زاده

مطالب مورد بررسی در پایان نامه تحقیقاتی این محقق بدین شرح است:

فعل و خاصیت کبد و چگونگی آن

ارزیابی عملکرد کبد (چگونه برحال کبد خود آگاه شویم)

میکروسیستم ها

عوامل پاتولوژیک عمومی کبد

چیزهای ناسازگار وزیان رسان به کبد

چیزهایی که سازگاری با کبد دارد

تقسیم بندی بیماری ها

نشانه ها و علاج بیماری های کبد

جدول بعضی از بیماری های قابل تلفیق که نیاز به تحقیقات بیشتر دارد

و...

ارسال نظر

نظرات

ارسال نظر