دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

معرفی پایان نامه / عنوان پایان نامه :بیماری های کلیه - مثانه و مجاری ادرار

11
مرداد

عنوان پایان نامه :بیماری های کلیه - مثانه و مجاری ادرار

محقق: دکتر محمد رفیعی

مآخذ:کتاب قانون ابن سینا

والاغراض الطبیبه:سید اسماعیل جرجانی

در این پایان نامه محقق به شرح موارد زیر پرداخته است:

کلیه به طور کلی تشریح و بیماری های آن معرفی گردیده است

ورم وگسستگی در کلیه،علائم آن ،راه های درمانی آن

سنگ کلیه ،علائم وجود سنگ،علائم حرکت کردن سن،درمان سنگ به طور کلی

تشریح مثانه و بیماری های آن و درمان

و....

 

ارسال نظر

نظرات

ارسال نظر