دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

معرفی پایان نامه / عنوان پایان نامه :بررسی تب از دیدگاه طب اسلامی ،چینی و نوین

11
مرداد

عنوان پایان نامه :بررسی تب از دیدگاه طب اسلامی ،چینی و نوین

محققان:
 دکتر محمد بمانی رنجبر کشکویی

 دکتر محمود رضانژاد کورکی

خلاصه " تب پاک کننده گناهان مومنان است و سهمشان از دوزخ " رسول اکرم (ص)

تب از دیدگاه طب اسلامی-ایرانی ،حرارت غریبی است که به قلب اثر کرده سپس توسط روح حاکم بر خون و عروق به تمام بدن انتشار پیدا می کند بطوریکه فعالیت طبیعی بدن را تحت تاثیر قرارداده و عملکرد ارگان های بدن را ضعیف یا مختل می گرداند تب مانند سایر بیماری ها بر حسب مزاج انسان ،محیط زیست و تغذیه متفاوت است.مزاج انسان در ترکیب یا خشکی و رطوبت ،سردی و گرمی با یکدیگر ،مندرجات پیچیده ای پیدا می کنند بنابراین چهار مزاج اصلی به ترتیب اهمییت شامل دم،بلغم،صفراو سودا ایجاد می گردد.

و...

ارسال نظر

نظرات

ارسال نظر