دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

معرفی پایان نامه / عنوان پایان نامه:اتیولوژی و درمان بیماری msاز دیدگاه طب رایج و طب کلی نگر

15
مرداد

عنوان پایان نامه:اتیولوژی و درمان بیماری msاز دیدگاه طب رایج و طب کلی نگر

محقق:دکتر محمد رضا آبیان

هدف از این مقاله بررسی علل بیماری( ms (multiple sclerosis یا پلاک های متعدد در سیستم عصبی مرکزی انسان هم با دیدگاه طب رایج (غربی یا کلاسیک )و هم طب شرقی یا طب کل نگر(سنتی و مکمل)می باشد.فیزیک که اساس شناخت این عالم واز جمله بدن انسان می باشد به دو نوع فیزیک نیوتونی (ماده گرایانه) و فیزیک کوانتومی (انرژی و متافیزیک)تقسیم می شود.

...

اساس درمان بیماری ms از دیدگاه طب رایج

درمان و پیشگیری از دیدگاه طب کل نگر

و...

ارسال نظر

نظرات

ارسال نظر