چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

پرسش های متداول شده از موسسه تحقیقات حجامت ایران

در صورت نبودن سوال شما از فرم زیر جهت مطرح کردن سوال خود اقدام نمائید.

+برای حساسیت فصلی چه چیزی پیشنهاد می کنید.

استادخیراندیش:

1.حجامت آلرژی

2.نازیل دو مرحله

3.استنشاق آب گرم ونمک 7 شب

حساسیت فصلی


پیگیری سوال پرسیده شده

فرم ارسال پرسش