دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

اخبار / تعرفه خدمات درمانگاه موسسه تحقیقات حجامت ایران در سال 1393

11
خرداد

تعرفه خدمات درمانگاه موسسه تحقیقات حجامت ایران در سال 1393


تعرفه خدمات درمانگاه موسسه تحقیقات حجامت ایران در سال 1393

خدمات

تعرفه/تومان

ویزیت

15000

حجامت ساکرال

14000

حجامت زانو

14000

حجامت ماستوئید

14000

حجامت آلرژی

16000

حجامت موضعی

14000

حجامت عام

14000

حجامت تحت الذقن

14000

حجامت ساق

14000

حجامت تمپورال

14000

حجامت سر

16000

حجامت قد

16000

حجامت گرم کتف

4000

حجامت گرم کتف تا کمر

10000

حجامت گرم زانوها

6000

حجامت گرم رماتیسم

10000

حجامت گرم خونساز

19000

حجامت گرم لغزان

5000

زالو(هر عدد)

5000

حجامت گرم کمر

4000

حجامت گرم کتف تا ساق

15000

حجامت گرم سیاتیک

4000

حجامت گرم تیروئید

5000

حجامت گرم وسیع

20000

زالو(موضعی-تخصصی)

8000

فصد

60000

 

 

ارسال نظر

نظرات

ارسال نظر