دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

اخبار / دوره بیماری های گوارش

20
تير

دوره بیماری های گوارش

با حضور حکیم گرانقدر و استاد شخیص آقای محمد عبادیانی دانشکده طب سنتی و مکمل ارمنستان (شعبه ایران) با ظرفیت بسیار محدود برگزار می کند.

موضوع کلاس: "سحج و قروح امعاء)بیماری های گوارش)"

جمع ساعات آموزش: هشت ساعت (هر جلسه 4ساعت)

تعداد جلسات آموزش:2 جلسه

ساعت تشکیل کلاس: صبح های جمعه از 8 تا 12

جلسه اول:94/5/9

جلسه دوم : 94/5/23

شماره های تماس:44867347-8

(واحد آموزش مقدماتی)

ارسال نظر

نظرات

ارسال نظر