#تفاح(عربی) به فارسی#سیب نامند.

#خواص-سیب

☝️☝️☝️#خواص #سیب 
#تفاح (عربی)
به فارسی #سیب نامند.
شیرین آن در اول گرم و در دوم تر است .
 ترش آن در  اول  دوم سرد و خشک است.
 
ترش شیرین آن را که میخوش می‌نامند در حرارت و برودت (سردی) معتدل و در اول خشک است.
 مجموعه آن مقوی قلب و مغز و کبد و جهت خفقان و تنگی نفس  مناسب است.
 
سیب شیرین مفرح و  ملطف( لطیف کننده) روح حیوانی و سریع الاستحاله به صفرایی که در معده باشد و با قوه تریاقیه (پادزهر )است.
پخته سیب جهت سرفه خشک مناسب است.
گوشت آن جهت دفع شوک روحی و روانی و شوک عصبی مجرب می باشد.
 
آب سیب در معجون های شادی آور مقوی فعل ان و زیاده‌روی در خوردن آن باعث تب‌های مرکبه و فراموشی و مولد ریاح(ورم ها) و مصلح  آن اغذیه لطیفه است. 
 
سیب ترش قابض مسکن عطش و موافق معده صفراوی است.
پخته آن در خمیر جهت اسهال و مصلح ادویه (داروهای )سمیه است.
 
خشک کرده آن با آب انار و ادویه مناسب جهت تقویت معده و اسهال صفراوی و تسکین قی( استفراغ) مناسب  است.
 
زیاد خوردن سیب ترش مضر سینه مورث (مولد)ذات الریه و ریاح (ورم هایاالتهاب های) عروقی و مصلح آن  گل قند و دارچین است .
سیب ترش و شیرین مولد (تولید کننده) خلط صالح  و در افعال مثل سیب ترش است.
سیب نارس بی مزه و مولد حالت خام است.
 از ضماد آن در ابتدای ورم های  التهاب‌های گرم مناسب است.
سیب تلخ قابض تر از همه است.
 
عصاره سیب و عصاره برگ آن جهت سموم مفید است.
شکوفه آن با ادویه موافقه جهت رفع اخلاط متعفنه سینه(چرک سینه)و با ادویه مفرحه جهت شادی موثر است.
 
انواع سیب ها هرگاه خلط گرم که در معده باشد برسد آن را دفع می‌کند.
 
رب سیب ترش که آب آن را که بدون شیرینی به قوام آورده باشند در آخر اول سرد و در رطوبت و پیوسته معتدل و جهت غلبه صفرا و غلیان خون و اسهال صفراوی و قی آن و برای رفع غم و آلام (درد) سوداوی مناسب می باشد و مضر اسهال و دموی و شش (ریه) می‌باشد.
 
رب شیرین سیب در افعال قوی‌تر از سیب شیرین است. 
شربت سیب جهت سموم و وبا و شادی  قلب بسیار موثر است.
مربای آن در جمیع  افعال بهتر از میوه تنها آن است.
منبع:مخزن الادویه،تحفه حکیم مومن،
گردآورنده:محمد علی خیراندیش 
 

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !

ارسال دیدگاه
جدیدcaptcha