چه ساعتی برای خواب مناسب است؟

خواب سر شب

یکی از نکات مهم ضروری در سبک زندگی #خواب سر شب است.

سر شب بخوابید تا صبح زود بیدارشوید.

یکی از علت های اساسی توسعه جمعیت فراموشی در شرایط کنونی توسعه خواب صبح و دیر خوابیدن است.

انسان های باهوش کسانی هستند که زودمی خوابند و زود هم از خواب بیدار می شوند.

خواب صبحگاهی فراموشی می آورد.

برعکس یک خواب کوتاه ظهر که در طب سنتی به خواب (قیلوله) معروف است

حتی اگر خوابتان نبرد و پشتتان به زمین رسید تا 10 تا 15 دقیقه ریلکس باشید این خواب 4 تا 6 ساعت کارایی روزانه شما را افزایش می دهد.

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !

ارسال دیدگاه
جدیدcaptcha