#میوه-به-(سفرجل)

#خواص-میوه-به

☝️☝️#خواص میوه به
♦️#سفرجل به فارسی #به و آبی به ترکی حیوار نامند،ثمری است معروف و سه صنف می‌باشد شیرین آن را به آزاد نامند، ترش محض و ترش وشیرین که به فارسی میخوش نامند.
♦️نوع شیرین آن در حرارت و برودت قریب به اعتدال و گویند  مایل به حرارت و در آخر تر است.
 ♦️خواص: شادی بخش مقوی دل و دماغ معده و مسرت افزای  روح حیوانی و نفسانی و مدر بول است.
 ♦️برطرف کننده چروک و التهابات اطراف چشم   اشخاص گرم مزاج.
 ♦️برای اشخاص سرد مزاج مضر و جرم آن قابض و باز دارنده است.
 ♦️نوع ترش آن سرد در اول و خشک در دوم است .
♦️خواص عمومی آن در تقویت معده  قوی تر از نوع شیرین است.
♦️زیاده روی آن مسهل خواهد بود عصاره آن برای تنگی نفس و آسم و خونریزی لثه و استفراغ و خمار و تشنگی و تقویت معده و ادرار بول نافع است. 
♦️نوع میخوش آن در حرارت و برودت معتدل و خشک در دوم است. 
♦️خواص این نوع نزدیک دو مورد فوق  ولی ثقیل تر است.
 ♦️زیاده‌روی در آن موجب سکسکه و بوییدن اقسام آن موجب شادی و مقوی روح های حیوانی و نفسانی شده و تهوع  را بند می‌آورد و مقوی است.
 ♦️خوردن انواع آن به طور کلی موجب رفع وسواس و سردرد و آبریزش بینی و تقویت کبد و معده و رفع ضعف آنها اشتهاآور و حفظ جنین و بوی بد دهان است .
 ♦️جرم آن بازدارنده و مضراتش از آب آن بیشتر است. 
♦️مصلح آن مربا نمودن با عسل و برای احشا ضعیف مضر می باشد.
♦️ زیان‌های آن در نهایت باعث خشونت سینه و ایجاد رعشه و سرفه و قولنج می‌نماید 
♦️آب آن برای رفع سوزش ادرار و جراحات مجاری آن بسیار نافع است.
 ♦️تنوری آن به حدی که رنگش تیره شود قاطع اسهال مزمن و مجرب است.
 ♦️مربای به ترش: طبع آن خشک و سرد در آخر اول قابض  و قاطع قی و اسهال صفراوی و مسکن تشنگی و حرارت است.
♦️ در معده و امعا که حاصل اخلاط است رفع و شیره آن مسهل و باآب برگ نعنا تهوع استفراغ خصوصا نوع صفراوی آن را از بین می‌برد و برای ریه و سرفه مضر است.
 ♦️مربای به شیرین: دارای نزدیک به اعتدال و خشکی آن غالب است و قبض آن کمتر نوع ترش است و فعل و انفعالات  درمانی آن مثل نوع ترش است.
♦️شکوفه  تازه به: معتدل و با قوت  همراه است.مسکن دردسر و غلیان حرارت مقوی دماغ ودل و معده است. 
 
♦️مربای آن برای تقویت سینه و احشا  مفید و خفقان گرم را درمان می بخشد ضماد جرم میوه و برگ آن برای اورام گرم چشم و سایراعضا مفید و مواد اضافه بدن را خارج ساخته و رفع مسمومیت ناشی از گزیدگی حشرات را می نماید.
 ♦️ضماد برگ آن برای خشک  شدن زخم ها نافع است.
 ♦️پرز موجود روی به بسیار قابض و برای حلق و صدا مضر است و گرده گل آن برای بند آوردن خون جراحات مفید است.
 ♦️به دانه دارای طبع سرد و تر و سرد در دوم با کمی نیروی قبض همراه است لعاب آن برای رفع خشونت حلق و گلو و سرفه گرم و خشک نافع و حرارت معده و تب و خشکی و سوزش زبان و دهان را تسکین می دهد و اطبا مختلف آن را ملین و مفید برای حال معده می‌دانند.
 
📖منبع :کتاب مخزن الادویه 
 
🖊گردآورنده:محمد علی خیراندیش 
 

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !

ارسال دیدگاه
جدیدcaptcha