انگور(عنب)

🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇
🍇#عنب
🍇#انگور 
 
🍇به فارسی  #انگور می نامند.
 
🍇☀️صیفی (تابستانی)و ❄️شتوی (زمستانی) می باشد و صیفی آن را انواع و اصناف بسیار است.
 طبیعت:
🍇با قوای مختلفه است،  و انواع کثیره  و مطلق رسیده آن در آخر اول گرم وتر و بعضی  بسیار شیرین آن را تا دوم گرم و تر دانستند.
🍇دانه آن در دوم سرد و خشک و پوست آن سرد و خشک در اول و مولد ریاح. انگور نارس و غوره و عفص  سرد و با قوت قابضه و کثیفه.
 خواص آن:
🍇 پاک کننده و اعتدال بخش سریع جذب می‌شود دارای مواد غذایی بسیار و در مجموع  بهترین میوه هاست.
🍇 #تولیدخون نموده و مزاج‌های غلیظ را #تعدیل کرده و خون را #تصفیه و #موادسوداوی  را دفع می‌نماید.
🍇  مصرف آن در علوم پزشکی برای اشخاصی که مبتلا به #اورهخون و #روماتیسم و #سیاتیک هستند توصیه شده و #دفعسمومبدن است در عمل #ترکاعتیاد موثر و نافع می باشد.
 
🍇 برای #سینه و #ریه و #چاقنمودنبدن مفید و آب انگور در رفع تمام ناراحتی‌های #کلیوی مفید است.
🍇  برای معده مرطوب و نافع ضرر دارد و مصلح آن زیره است. کبد و طحال و قولنج های بادی را زیان می‌رساند و مصلح آن تخم‌کرفس است. 
🍇 انگور ملین مزاج و ایجاد کننده تشنگی است که مصلح  آن سکنجبین و غذاهای ترش می باشد.
🍇  بعد از 🍇انگور آب 💧نیاشامید⛔️ زیرا باعث #استسقاء و #تبهایعفونت_آمیز می‌شود و سه روز پس از چیدن میل شود و بین دو وعده غذا مصرف گردد.
🍇 انگور تازه نفاخ  ملین است.
🍇 انگوری که پوست آن کمی پژمرده  باشد از لحاظ غذایی از انجیر غنی تر است و نفخ آن نیز کمتر و به هر حال #مقوی و #چاقکننده و #زیادکنندهخون و #اعتدالبخش و #ملین و برای اشخاصی که تب های مزمن و سر دارند نافع و آب آن به سرعت جذب می شود.
 
🍇 زیادی #آهن موجود در انگور سبب #گلبول_سازی قوی در بدن می شود و 
برای مبتلایان به #کمخونی امراض عصبی و کسانی که دوران نقاهت مرض را می گذرانند و مبتلا به سوء هاضمه بوده و #امراضزنانه و #خونریزیشدید آنان لازم و مضافاً کلیه  #ورم ها و #التهاباتکبدی و #طحال را برطرف می سازد.
 
📓منبع:مخزن الادویه 
 
🖋گردآورنده: محمد علی خیراندیش 
#انگور 
#ملین
#چاقکنندهبدن 
#مغذی 
#زیادکنندهخون

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !

ارسال دیدگاه
جدیدcaptcha